Reykjavik Diocese

New Songbook of The Catholic Church in Iceland

On Easter, March 31st 2024, our Diocese will introduce a new songbook, developed by our choir director – Marton Wirth and former Bishop’s secretary – Þorkell Olasson.This book will include Mass texts and liturgical songs.As stated by Bishop Tencer, the liturgy in our churches is a vibrant expression of our faith, and the new songbook aims to empower us as co-authors of worship.We eagerly anticipate your active participation during Easter Mass and all future Sunday Masses with the aid of this new songbook.

Pastoral letter on the occasion of the publication of a new Song book

To be read in the Churches and Chapels on Easter Sunday 2024

Dear Brothers and Sisters,

There are often things in our lives that we call routine, and we don’t think much about and take them for granted. And then there are exceptions that do not repeat themselves that often or never, and one of them is the publication of the new Song book that we use in the life of the Church today. Is this really such a remarkable event?

In recent times, the word “clericalism” is heard more and more often in the areas of the Church. Articles using that term and discussing it appeared several times. Pope Francis himself mentioned it several times in his speeches as well. Clericalism is basically a negative word. It means a certain way of arrogance of our priests and of the responsible servants of the church. The way we offer our services is often discussed. We put ourselves in the position of those who alone have the truth and are the only ones who can shape the liturgy. It is as if we sometimes forget all the teaching about the priesthood of the baptized. It may well be that clericalism is precisely what leads us to lose sight of the importance of the congregation in the formation of the liturgy.

Clericalism places 99% of those who participate in the service in the position of spectators, or at best in the position of supporting actors. They just “fill” the void in the liturgy. But that’s not right! It is completely wrong! The congregation is a co-author of the liturgy. You, Brothers and Sisters, are the co-authors of the rituals. In the rituals, it is not only what the main author does, but also what all the others who participate do that is important. They do it with gestures and movements (for example with the sign of the cross or beating their chest or standing, kneeling and so on). Thus, the liturgy is exactly what it should be – worship.

Our Song book should help us in different ways to become real co-authors of worship. Brothers and Sisters, we should not let the liturgy in our churches be just a show but a living confession of our faith. Always arrive at Mass on time. Let us prepare ourselves internally for the coming liturgy and be active in taking part in it with our personal zeal. Hopefully the new Song book will be a catalyst for that.

Finally, I would like to thank everyone who participated in the preparation of the publication and let us not have their hard work go in vain. I give them and you, the users, my blessing with all my heart.

Your Brother and Bishop, David.

P.S. Don’t forget to pray for me too.

List pasterski z okazji publikacji nowego śpiewnika

Do odczytania w kościołach i kaplicach w niedzielę wielkanocną 2024

Drodzy Bracia i Siostry,

Są w naszym życiu takie rzeczy, które nazywamy rutyną/zwyczajami/schematami. Dużo o nich nie myślimy i przyjmujemy za oczywiste. Są jednak wyjątki. Sytuacje, które się nie powtarzają zbyt często. Jedną z nich jest wydanie nowych śpiewników kościelnych z których korzystamy dziś w kościele. Czyż nie jest to niezwykłe wydarzenie?

W ostatnich czasach, słowo “klerykalizm” jest coraz częściej używane w kręgach kościelnych. Wielokrotnie się nad nim dyskutuje. Sam papież Franciszek nie raz wspominał o nim w swoich wypowiedziach. Klerykalizm to słowo o negatywnym znaczeniu. Oznacza pewną arogancję księży i ludzi posługujących w Kościele. Sposób w jaki przedstawiamy naszą służbę jest często dyskutowany. Wypowiadamy się z pozycji osób, które jako jedyne znają prawdę i wiedzą jak powinna wyglądać liturgia. Tak jakbyśmy czasem zapomnieli o nauczaniu o kapłaństwie, w którym wszyscy mamy udział przez chrzest. Bardzo możliwe że właśnie to zjawisko sprawia, ze tracimy świadomość tego jak ważne w świetle liturgii jest całe zgromadzenie wiernych.

Klerykalizm umieszcza 99% osób uczestniczących we mszy świętej w pozycji widzów lub w najlepszym wypadku w pozycji aktorów drugoplanowych / wspomagających. Jedynie “wypełniają” oni puste przestrzenie w liturgii. Ale to nie jest prawda! To całkowite niepoprawne spojrzenie. Zgromadzenie jest współautorem liturgii. Wy, Bracia i Siostry, jesteście współautorami obrzędów. Nie chodzi w nich tylko o to co robi przewodniczący, bo równie ważne jest to co robią wszyscy pozostali. Czynią to przez różne gesty (na przykład przez znak krzyża czy uderzenie się ręką w pierś, stanie lub przyklękanie i tak dalej). W ten sposób liturgia jest tym, czym powinna być – oddawaniem czci. Nasz śpiewnik ma pomóc nam w różny sposób stać się współautorami kultu.

Bracia i Siostry, nie powinniśmy pozwolić by liturgia w naszych Kościołach była zwykłym show, ale żywym wyznaniem wiary. Proszę, przychodźcie na Msze o czasie. Przygotowujmy swoje wnętrze do liturgii i aktywnie ją twórzmy przez osobistą gorliwość. Mam nadzieję, że nowy śpiewnik posłuży nam w tym jak katalizator/ filtr.

Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu publikacji. Nie pozwólmy by ich ciężka praca pozostała niezauważona. Im wszystkim, oraz wam, użytkownikom, przekazuję z całego serca moje błogosławieństwo.

Wasz Brat i Biskup, David

P.S. nie zapomnijcie modlić się też za mnie.

Related Posts